Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa

Cập nhật lúc : 21:23 08/01/2015  

ĐÊ VÀ ĐÁP ÁN KT HK I MÔN HÓA K10

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN      KIỂM TRA HỌC KỲ I

                    TỔ: HÓA                           MÔN: HÓA – K 10– CTC

                                                              Thời gian: 45 phút

Họ và Tên: ..........................................SBD:.................Lớp: ........................  ĐỀ 1

 

Câu 1(2,0điểm): Cho nguyên tố X (Z = 13), Y (Z = 17).

            a. Viết cấu hình electron của X, Y và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

            b. Viết công thức hợp chất khí của X, Y với hidro(nếu có); công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của X, Y.

Câu 2(1,0điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt.Tìm số khối và viết ký hiệu nguyên tử của X.

Câu 3(1,0điểm): Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 82,35% về khối lượng. Xác định tên của nguyên tố R.

Câu 4(2,0điểm): Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

            a. H2S  + HNO3      S  + NO  +  H2O

            b. Zn  + HNO Zn(NO3)+ N2O  +  H2O

Câu 5(1,5điểm): X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA. Y thuộc chu kỳ 3, nhóm IA.

            a. Cho biết X, Y thuộc nguyên tố gì( kim loại, phi kim hay khí hiếm). Viết công thức hoá học và liên kết có thể tạo thành giữa X và Y? Giải thích sự tạo thành liên kết đó?

            b. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử X2?

Câu 6(1,5điểm): Một nguyên tố M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 4s1.

            a.Viết cấu hình electron của M    

            b. Để xác định đúng M, người ta lấy 17,55 gam M hòa tan hoàn toàn trong dung dịch axit  HCl dư thu được 5,04 lít khí H2(đktc). Gọi tên đúng của M.

Câu 7(1,0điểm): Đốt cháy 4,32 gam kim loại M có hóa trị II trong khí clo dư thu được 17,10 gam muối. Xác định kim loại M

(Cho N=14; Na=23; K=39; Cu=64; Cr=52; S=16; P=31; O=16;Cl=35,5Mg=24; Ca=40)

…………Hết………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1      

(2đ)

- X: 1s22s22p63s23p1  ; ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

- Y: 1s22s22p63s23p; ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

HY; X2O3; X(OH)3; Y2O7; HYO4

0,5

0,5

1,0

Câu 2

(1,0đ)

 

0,5

0,25

0,25

Câu 3

(1,0đ)

- Oxit cao nhất là R2O5 thì công thức hợp chất khí của R với H là: RH3.

- %R = 82,35% → %H = 17,65%

          → MR ≈ 14. R là nitơ (N)

 

0,25

0,25

0,5

 

 

Câu 4

(2đ)

            -2        +5        0        +2

    +    H2S  + HNO3      S  +  NO  +  H2O

     chất khử   chất oxi hóa

                     -2                     0

         3 x       S              →     S   + 2e        quá trình oxi hóa

                        +5                   +2

            2 x      N  + 3e      →      N                  quá trình khử

              3H2S  +2HNO3      3S  + 2NO  +  4H2O

 

 

             o           +5                   +2                +1

  +        Zn   +   HNO3               Zn(NO3)2    +  N2O  +  H2O

    chất khử   chất oxi hóa

                   o                             +2

         4 x       Zn                →     Zn   + 2e        quá trình oxi hóa

                         +5                    +1

            1 x       2N  +  8e      →   N2                   quá trình khử

       4Zn   +   10HNO3                 4Zn(NO3)2    +  N2O  + 5H2

0,25

 

 

 

 

0,5

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

0,5

 

 

0,25

 

 

Câu 5

X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA. X là phi kim

Y thuộc chu kỳ 3, nhóm IA. Y là kim loại

CTHH: YX; liên kết tạo thành giữa X và Y là liên kết ion

X +1e X-

YY+ +1e

X- + Y+ YX

   ..   ..

:X:X:   ; X-X

 ..     ..

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

 

 

0,25

0,25

0,25

 

 

 

 

Câu 6

(1,5đ)

X: 1s22s22p63s23p64s1

        1s22s22p63s23p63d5 4s1

     1s22s22p63s23p63d104s1

nH2=0,225mol

2M + 2nHCl 2MCln + nH2

2*0,225/n                  0,225

M = (17,55*n/0,45)=39n

n = 1; M =39 là Kali

0,75

 

 

0,75

 

 

 

 

 

 

Câu 7

1,0đ

2M + Cl2 2MCl

 

Khối lượng của clo:

mCl2= 17,10 – 4,32 = 12,68 gam

nCl2 = 0,18mol

nM =nCl2 = 0,18mol

M = 4,32/0,18= 24(g/mol) là Mg

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Lưu ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.