Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa

Cập nhật lúc : 14:09 03/11/2014  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III-IV

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – IV- K12

 

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

       A. 2.                                 B. 3                              C. 4                             D. 5

Câu 6: Số đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N là

       A. 4.                                 B. 3                              C. 2                             D. 1

Câu 3: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

      A. 3 amin.                          B. 5 amin.                    C. 6 amin.                    D. 7 amin.     

Cau 4: Cho các câu sau câu nào không đúng:

       A. Các amin đều có tính bazơ.                  B. Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử.

      C. Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3.         D. Tính bazơ của tất cả các amin đều mạnh hơn NH3.                       

Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

      A. Metyletylamin.              B. Etylmetylamin.              C. Isopropanamin.             D. Isopropylamin

Câu 6: Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính bazơ là dãy nào ?

  (1) C6H5NH2         (2) C2H5NH2              (3) (C6H5)2NH         (4) (C2H5)2NH            (5) NaOH         (6) NH3

A. (1)>(3)>(5)>(4)>(2)>(6)                                       B. (5)>(6)>(3)>(1)>(2)>(4)        

C. (5)>(4)>(3)>(6)>(1)>(2)                                       D. (5)>(4)>(2)>(6)>(1)>(3)

Câu 7: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

     A. anilin, metyl amin, amoniac.                              B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

     C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.                           D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 8: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:

     A. dung dịch phenolphtalein.             B. nước brom.                C. dung dịch NaOH.                      D. giấy quì tím

Câu 9: Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl)  thu được là

     A. 8,15 gam.                                   B. 9,65 gam.                            C. 8,10 gam.                            D. 9,55 gam.

Câu 10: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

     A. C2H5N                                        B. CH5N                                  C. C3H9N                                 D. C3H7N

Câu 11: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

     A. quỳ tím.                                     B. kim loại Na.                                    C. dung dịch Br2.                     D. dung dịch NaOH

Câu 12: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

      A. 8.                                  B. 7.                                         C. 5.                                        D. 4.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

     A. 4,48.                              B. 1,12.                                                C. 2,24.                                   D. 3,36.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là

      A. C4H9N.                          B. C3H7N.                               C. C2H7N.                                 D. C3H9N.

Câu 15:  Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 0,4 mol CO2; 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó N2 chiếm 80% thể tích. Công thức phân tử của X là.

      A. C4H10N2.                         B. CH3NH2.                           C. C3H7NH2.                            D. C2H5NH2.

Câu 16: Chất nào sau đây không thể tác dụng với anilin

      A . Axit H2SO4                   B . dd Brom                 C . Na2SO4                                                       D . Axit HNO3

Câu 17 : Một amin đơn chức trong phân tử có chứa 15,05% N. Amin này có CTPT là:

     A. CH5N                             B. C2H7N                     C. C3H9N                                             D.C6H7N

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam amin đơn chức B bằng một lượng không khí vừa đủ, dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình Ca(OH)2 dư, được 6 gam kết tủa và có 9,632 lit khí (dktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Xác định công thức phân tử của B

     A.C2H7N                             B.C3H9N                      C.CH5N                                               D.C4H11N

Câu 19: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

      A. 4.                                  B. 3.                             C. 2.                                                    D. 5.

Câu 20: Cho các dãy chuyển hóa:

         Glixin AX ;

         Glixin BY.  X và Y lần lượt là:

   A. đều là ClH3NCH2COONa                                                                                               B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa

   C. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa                           D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa

Câu 21: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là:

   A. Na kim loại.                  B. dung dịch NaOH.                  C. quỳ tím.                               D. dung dịch HCl.

Câu 22: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này với:

A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4                   B. dung dịch KOH và CuO

C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3                     D. dung dịch KOH và dung dịch HCl

Câu 23: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).  Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

     A. 4.                                   B. 2.                                         C. 3.                                        D. 5.

Câu 24: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là:

    A. 43,00 gam.                                  B. 44,00 gam.                          C. 11,05 gam.                          D. 11,15 gam.

Câu 25: 1 mol a - amino axit X  tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287% Công thức cấu tạo của X là

  A. CH3-CH(NH2)–COOH        B. H2N-CH2-CH2-COOH          C. H2N-CH2-COOH          D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH                   

Câu 26: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là

   A. 150.                                 B. 75.                                       C. 105.                                                D. 89.

Câu 27: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A.glyxin                     B.lysin                                      C.alanin                                  D.valin

Câu 28: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

      A. 3 chất.                           B. 5 chất.                                             C. 6 chất.                     D. 8 chất.

Câu 29: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

      A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.                                  B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.

      C. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH         D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Câu 30: Cho 22,15 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì lượng chất rắn thu được là

A. 46,65 g                          B. 45,66 g                                C. 65,46 g                    D. 46,55 g.

Câu 31: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

         A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.                  B. Cl-H3N+-CH2-COOH, Cl-H3N+-CH2-CH2-COOH.

         C. Cl-H3N+-CH2-COOH, Cl-H3N+-CH(CH3)-COOH.      D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.

Câu 32: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là.

       A. amino axit.              B. amino axit.           C. Axit cacboxylic.         D. Este.

Câu 33: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các α- amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X.

     A. Val-Phe-Gly-Ala.                       B. Ala-Val-Phe-Gly.          C. Gly-Ala-Val-Phe                     D. Gly-Ala-Phe – Val.

Câu 34: α-amino axit A có chứa một nhóm amino và một nhóm chức axit trong phân tử. Lấy 13,35 gam A cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M (có dư), được dung dịch D. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch D cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của A là:

A. H2NCH2COOH          B. CH3CH(NH2)COOH          C. CH3CH2 (NH2) CH2COOH     D. CH3CH2CH(NH2)COOH

Câu 35: Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây: Ba(OH)2; CH3OH; H2N-CH2-COOH; HCl; Cu; CH3NH2; C2H5OH; Na2SO4; H2SO4.

    A. 4                                     B.5                               C.6                                          D.7

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam một chất hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 , 6,3 gam H2O và 11,2 lít khí N2 ( ở đktc). Tỉ khối hơi của X so với hidro là 44,5. Công thức phân tử của X là:

   A. C3H5O2N.                   B. C3H7O2N.                      C. C2H5O2N2.                           D. C3H9ON2.

Câu 38:Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X có thể l à :

   A. axit glutamic.                  B. valin.                       C. glixin                                   D. alanin.

Câu 39: X là một - aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 3.115 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo ra 3.885 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

   A. CH2=C(NH2)–COOH.     B. CH3–CH(NH2)–COOH .       C. H2N–CH=CH–COOH .       D. H2N–CH2–CH2–COOH .

Câu 40: Cho 0,01 mol Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác cho 3,75 gam Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được 5.575 gam muối . Công thức phân tử của A là :

    A. CH3 – CH(NH2) – COOH.                                               B. H2N – CH2 – CH2 –COOH.            

   C. NH2 – CH2 – COOH.                                           D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH.

Câu 41: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

   A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 .

   B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

   C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.

   D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Câu 42: Cho các phát biểu sau:

(1). Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit.

(2). Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit.

(3). Số lkết peptit trong ptử peptit mạch hở có n gốc α - amino axit là n -1.

(4). Có 3 α-amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc α - amino axit đó.

Số nhận định đúng là:

   A. 1                                      B.2                               C.3                                          D.4

Câu 43: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là

   A. 2.                                                 B. 3.                             C. 5.                                        D. 4.

Câu 44: Cho các dung dịch sau đây: CH3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, lòng trắng trứng ( anbumin). Để nhận biết ra abumin ta không thể dùng cách nào sau đây:

  A. Đun nóng nhẹ.                  B. Cu(OH)2.                 C. HNO3                                  D. NaOH.

Câu 45:  Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng:

  A.  axit glutamic                         B.  glyxin.                         C. axit b-amino propionic           D.  alanin.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là sai?

   A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)­2.

   B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

   C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc -amino axit.

   D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 47: Polivinyl clorua có công thức là

    A. (-CH2-CHCl-)2.                B. (-CH2-CH2-)n.          C. (-CH2-CHBr-)n.                   D. (-CH2-CHF-)n.

Câu 48: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

    A. trao đổi.                          B. nhiệt phân.              C. trùng hợp.                           D. trùng ngưng.

Câu 49: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

    A. polivinyl clorua.             B. polietilen.                C. polimetyl metacrylat.          D. polistiren.

Câu 55: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

    A. Tơ nilon-6,6.                     B. Tơ visco.                     C. Tơ nitron.                      D. Tơ xenlulozơ axetat.

Câu 50: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.

Câu 51: Trong số các loại tơ sau:       

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n     (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n       (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .  .Tơ nilon-6,6 là

A. (1).                          B. (1), (2), (3).                                         C. (3).                                  D. (2).

Câu 52: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch

A. HCOOH trong môi trường axit.                   B. CH3CHO trong môi trường axit.

C. CH3COOH trong môi trường axit.               D. HCHO trong môi trường axit.

Câu 53: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3.                                B. CH2 =CHCOOCH3.

C. C6H5CH=CH2.                                             D. CH3COOCH=CH2.

Câu 54: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ visco.                  B. tơ nilon-6,6.            C. tơ tằm.                     D. tơ capron.

Câu 55: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.                            B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.            D. H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 56: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên

          A. ( C5H8)n                            B. ( C4H8)n                         C. ( C4H6)n                         D. ( C2H4)n

Câu 57: Tơ nilon -6,6 thuộc loại

      A. tơ nhân tạo.                   B. tơ bán tổng hợp.            C. tơ thiên nhiên.               D. tơ tổng hợp.

Câu 58: Tơ visco không thuộc loại

      A. tơ hóa học.                    B. tơ tổng hợp.                   C. tơ bán tổng hợp.            D. tơ nhân tạo.

Câu 59: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) 

    A. 2,55                                B. 2,8                                C. 2,52                                           D.3,6

Câu 60: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

    A. 12.000                            B. 15.000                         C. 24.000                            D. 25.000

Câu 61: Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá tŕnh là 20% th́ể để điều chế 1 tấn PVC phải cần thể tích metan là :

   A. 3500m3                                         B. 3560m3                               C. 3584m3                                                D. 5500m3

Câu 62:  Polime X 38,4% C; 4,8% H; còn lại là Clo về khối lượng. Công thức của X là:

   A. (C2HCl3)n                         B. (C2H3Cl)n                     C. (CHCl3)n                                    D. (C3H4Cl)n   

Câu 63: Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là