Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Sinh học

Cập nhật lúc : 21:38 19/10/2013  

đề cương kiểm tra tiết- sinh học 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA I TIẾT

(HKI-  năm học: 2012 – 2013 )

Môn :  SINH HỌC – 11

 

I. Hấp thụ nước và muối khoáng:

1. Vai trò của nước đối với cây

2. Cơ chế hấp thụ nước và hấp thụ muối khoáng từ đất vào tế bào lông hút của rễ

3. Con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

II. Quá trình vận chuyển các chất trong cây:

1. Vận chuyển nước và ion khoáng (con đường, cơ chế, động lực)

2. Vận chuyển chất hữu cơ (con đường, cơ chế, động lực)

3. Giải thích một số hiện tượng liên quan

III. Thoát hơi nước:

1. Vai trò của thoát hơi nước đối với cây

2. Đặc điểm 2 con đường thoát hơi nước qua lá

3. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đến thoát hơi nước

4. Cân bằng nước là gì? Thế nào là tưới tiêu hợp lí?

IV. Vai trò của các nguyên tố khoáng:

1. Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu?

2. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây

3. Vai trò của phân bón đối với cây trồng

V. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

 1. Vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ

          - Vai trò cấu trúc , ví dụ

          - Vai trò điều tiết , ví dụ

 2. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

 3. Quá trình cố định nitơ ( PTTQ, nhóm vi khuẩn cố định nitơ, điều kiện cố định nitơ )

 4. Thế nào là bón phân hợp lý ?

 5. Giải thích vì sao một số loại cây trồng cần rất ít phân đạm

VI. Quang hợp ở thực vật

 1. Khái niệm, PTTQ, vai trò

 2. Pha sáng quang hợp ( nơi xảy ra, diễn biến, PTTQ)

 3. Pha tối quang hợp

          - Ở thực vật C3 ( điều kiện sống, cơ chế)

          - So sánh pha tối ở thực vật C3, C4, CAM ( điều kiện sống, chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên, không gian thực hiện, thời gian tiến hành, hiệu suất quang hợp)