Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Sử - Địa

Cập nhật lúc : 22:13 18/12/2012  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I, KHỐI 10, MÔN ĐỊA LÍ, NH:2012-2013

       SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

              TỔ SỬ - ĐỊA

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ, KHỐI 10

NĂM HỌC: 2012 – 2013

 

A. LÍ THUYẾT

1. Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất.

          - Khái niệm

          - Các khối khí

          - Frông

          - Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

2. Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên trái đất.

          - Khái niệm

          - Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Lấy ví dụ minh họa.

3. Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.                                                                                                         

          - Khái niệm

          - Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.   

4. Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

          - Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

          + Khái niệm

          + Biểu hiện

5. Bài 21. Quy luật địa đới và phi địa đới.

          - Khái niệm

          - Nguyên nhân

          - Biểu hiện  

6. Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

          - Gia tăng tự nhiên

          - Ảnh hưởng của gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

7. Bài 23. Cơ cấu dân số.

          - Cơ cấu dân số theo tuổi:

          + Khái niệm

          + Các nhóm tuối

          + Cơ cấu dân số trẻ, già

          + Tháp dân số.

8. Bài 24. Phân bố dân cư. Đô thị hóa.

          - Đặc điểm phân bố dân cư.

          - Đô thị hóa:

          + Đặc điểm

          + Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển KT – XH – MT.

9. Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

          - Vai trò

          - Đặc điểm

          - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

 

B. BÀI TẬP

1. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GDP THEO NGÀNH THỜI KÌ 1990 – 2004 (%)

Khu vực

Năm 1990

Năm 2004

Nông-Lâm-Ngư

CN - XD

Dịch vụ

Nông-Lâm-Ngư

CN - XD

Dịch vụ

Các nước phát triển

3

33

64

2

27

71

Các nước đang phát triển

29

30

41

25

32

43

Việt Nam

39

23

38

22

40

38

Toàn Thế giới

6

34

60

4

32

64

          Dựa vào bảng trên hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam.

 

2. Dựa vào bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2002

NƯỚC

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC ( triệu tấn))

DÂN SỐ

( triệu người)

Trung Quốc

401,8

1287,6

Hoa Kì

299,1

287,4

Ấn Độ

222,8

1049,5

Pháp

69,1

59,5

In-đô-nê-xi-a

57,9

217,0

Việt Nam

36,7

79,7

        Toàn thế giới       

2032,0

6215,0

a. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước (đơn vị: kg/người).

b. Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và các nước nói trên.