Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Tin học

Cập nhật lúc : 23:27 21/04/2013  

Các lỗi thường gặp trong quá trình chạy chương trình Pascal

Tải file

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

1 Invalid function number Sai số hiệu hàm

2 File not found Không tìm thấy file

3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn

4 Too many open files Mở quá nhiều file

5 File access denied Không truy nhập được file

6 Invalid file handle Số hiệu file không hợp lệ

12 Invalid file access code Mã truy nhập file không hợp lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiết bị không hợp lệ

16 Cannot remove current directory Không thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành

17 Cannot rename across drives Không thể đổi tên các thiết bị chéo nhau

100 Disk read error Lỗi khi đọc đĩa

101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa

102 File not assigned File chưa được chỉ định

103 File not open File chưa được mở

104 File not open for input File chưa được mở để lấy dữ liệu

105 File not open for output File chưa đựoc mở để xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng số không hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct length Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu

156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm trên đĩa

157 Unknown media type Không biết kiểu thiết bị

158 Sector Not Found Không tìm thấy sector được yêu cầu

159 Printer out of paper Hết giấy trên máy in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi đọc thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi chia cho 0

201 Range check error Lỗi tràn bộ nhớ

202 Stack overflow error Lỗi tràn ngăn xếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùng nhớ Heap

204 Invalid pointer operation Con trỏ phép toàn không hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn dấu phẩy động

206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ

208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được cài đặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn khi đọc file

210 Object not initialized Đối tượng chưa được khởi tạo

211 Call to abstract method Lỗi gọi một phưng thức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòng xuất nhập

1. Begin Expected  Lệnh Begin đang mong đợi ở đây.

2. Constant expected Hằng viết không đúng.

3. Code segment too large Đoạn mã quá dài. Nếu gặp lỗi này bạn nên chia nhỏ chương trình thành từng modul.

4. Cannot Read ang Write Variables of this type

Lỗi này do đọc hay viết một biến không thuộc kiểu: kí tự, nguyên, thực, chuỗi, logic.

5. Circular unit reference Các unit bị trộn lẫn trong phần giao diện.

6. Constant and case types do not match Kiểu của hằng case không tương thích với biểu thức được chọn.

7. Constant out of range Chỉ số mảng với một hằng vượt ra ngoài phạm vi. Gán một hằng vượt phạm vi của biến. Một hằng làm tham số cho một biến hoặc một hàm.

8. Character expression expected Biểu thức phía trước phải là kiểu kí tự.

9. Case constant out of range Cho kiểu số nguyên của lệnh case, các hằng phải ở trong phạm vi từ -32768…32767.

10. Cannot call an interupt Procedure Bạn không thể gọi trực tiếp một thủ thuật ngắt.

11. Cannot evaluete this expression Bạn đang dùng một đặc tính không thích hợp trong một biểu thức hằng.

12. Cannot evaluete without system unit Trình gỡ rối không thể tính toán các biểu thức nếu trong thư viện TURBO.TPL không có Unit System.

13. Cannot access this symbol Không thể truy cập được biến này.

14. Cannot compile overlays to memory Chương trình dùng overlays phải ghi kết quả vào đĩa, không ghi vào bộ nhớ.

15. Cannot overlay this unit Bạn đang cố gắng overlays một unit mà nó không dịch với trạng thái {$O+}.

16. Constructor identifier expected Tên không thể hiện đượcConstructor.

17. Destructor identifier expected Tên không thể hiện được Destructor.

18. Division by zero Không thể chia cho không.

19. Do expected Thiếu từ khoá DO hoặc để sai vị trí.

20. Data segment too large Đoạn dữ liệu quá lớn.

21. Disk full Đĩa đã đầy.

22. Duplicate identifier Tên này đã có.

23. Error in real constant Sai cú pháp của kiểu thực.

24. Error in integer constant Sai cú pháp của hằng kiểu nguyên.

25. Error in type Kí hiệu này không thể bắt đầu một định nghĩa kiểu.

26. END expected Đang chờ lệnh END.

27. Error in expression Lỗi này do sai cú pháp của một biểu thức.

28. Expression incorrecttly terminated Turbo không cho phép chấp nhận cùng một lúc một toán tử và kết thúc biểu thức tại điểm này.

29. File not found Không tìm thấy File.

30. File indentifier expected Định danh không phải là một trường trong bản ghi tương ứng hoặc trong biến object.

31. File variable expected Biến phía trước là kiểu File.

32. File types are allowed here Hằng kiểu File không thể là hằng định kiểu.

33. Files must be var Parameters Tham số kiểu File phải phải đi với thông số Var.

34. File access denied File không thể mở hay tạo ra.

35. Header does not match previous definition Phần khai báo thủ tục hoặc hàm trong phần giao diện hoặc trong phần khai báo không phù hợp với khai báo trong phần đầu này.

36. Identifier expected Xem lại tên tại đây.

37. Invalid file name Sai tên tệp hoặc một đường dẫn không tồn tại.

38. Invalid compiler directive Ký tự định hướng dịch sai hoặc hoặc chưa được biết.

39. Invalid string leng Độ dài của chuỗi vượt ngoài phạm vi.

40. Invalid subrange base type Kiểu cơ sở của kiểu khoảng con không hợp lệ.

41. Integer constant expected Hằng số nguyên không đúng.

42. Integer of real constant expected Viết không đúng hằng nguyên hoặc hằng thực.

43. Invalid Function result type Kết quả của hàm hợp lệ.

44. Integer expression expected Biểu thức kiểu nguyên không đúng .

45. Invalid object file record File .obj chứa File không hợp lệ.

46. Invalid typecast Kích thước của biến và kiểu nhận không tương ứng.

47. Invalid file type Thủ tục quản lý file không chấp nhận kiểu file này.

48. Integer or Real expected Biểu thức này phải là kiểu nguyên hay kiểu thực.

49. Invalid for control variable Biến điều khiển câu lệnh For không hợp lệ.

50. Integer varible expected Biến phía trước phải là kiểu nguyên.

51. Integer or real varible expected Biến phía trước phải là kiểu nguyên hay kiểu thực.

52. Include files are not allowed here Mọi phần lệnh phải nằm trong một đĩa.

53. Invalid qualifier Lỗi này là do:

- Đánh chỉ số của biến không phải là biến màng.

- Lấy địa chỉ trả về của một biến không phải là con trỏ.

- Đánh chỉ số một biến không phải là màng.

54. Invalid format specifier Bạn đang dùng kiểu định dạng sai.

55. Invalid format specifier Bạn tạo một tham chiếu gián tiếp không đúng.

56. Invalid procedure or function reference Bạn đang gọi một thủ tục trong một biểu thức hoặc bạn gán một thủ tục, hàm cho một biến mà không được dịch trong trạng thái {%F+}.

57. Line too long Độ dài vượt quá 127 kí tự.

58. Label identifier expected Tên nhãn không đúng.

59. Legal assignment Không thể gán giá trị cho file và biến không kiểu. Tên hàm này chỉ có thể gán giá trị trong phần lệnh của hàm.

60. Label already defined Nhãn đã được đánh dấu cho một lệnh ở chỗ khác rồi.

61. Method identifier expected Tên không thể hiện hành vi.

62. Ordinal variable expected Biến phía trước là kiểu đếm được.

63. Overflow in arithmetic operation Kết quả của phép toán số học không nằm trong phạm vi số nguyên dài.

64. Operand types do not match operator Toán tử không thể áp dụng cho toán hạng kiểu này.

65. Ordinal type expected Ở đây phải là các kiểu biến đếm được.

66. Pointer variable expected Biến phía trước phải là kiểu con trỏ.

67. Pointer expression expected Biểu thức trên phải là kiểu con trỏ.

68. Pointer type identifier expected Định danh phải thể hhiện kiểu con trỏ.

69. Syntax error Xuất hiện kí tự trái luật.

70. String constant exceeds line Lỗi này thường xuất hiện do thiếu dấu kết thúc đối với hằng xâu kí tự.

71. Structure too large Kiểu cấu trúc quá lớn.

72. Set base type out of range Kiểu cơ bản của tập là tập hợp quá lớn.

73. String variable expected Biến phía trước phải là kiểu chuỗi.

74. String expression expected Biểu thức phải là kiểu chuỗi.

75. String length mismatch Độ dài xâu kí tự không tương thích với số thành phần trong mảng kí tự.

76. String constant expected Chuỗi hằng không xuất hiện đúng chỗ.

77. Statement part too large Phần lệnh quá dài.

78. Structred variables are not allowed here Bạn đang thực hiện thao tác không hợp lí đối với biến có cấu trúc.

79. Type identifier expected Định danh không thể hiện nào cả.

80. Too many open files. Mở quá nhiều file.

81. Too many files Có quá nhiều file được đưa vào dịch.

82. Type mismatch Lỗi này xuất hiện do không tương thích giữa kiểu của biến và biểu thức, kiểu của tham số thực và tham số hình thức, kiểu của biểu thức và chỉ số, kiểu các toán hạng trong biểu thức.

83. Then expected Thiếu từ Then.

84. To or Downto expected Từ dành riêng cho To hoặc Downto không có.

85. Too many variables Số lượng tổng cộng của biến địa phương không có.

86. Unit file format error Tệp (tập tin) .TPU không hiệu lực.

87. Unexpected end of file Lỗi này do:

- Bạn chưa đóng chú thích.

- Mỗi tệp include kết thúc ở giữa phần lệnh.

- Lệnh END và BEGIN không đi cặp với nhau.

88. Unknown identifier Tên này chưa được khai báo.

89. UNIT expected Thiếu từ khoá UNIT.

90. Variable identifier expected Tên không thể hiện một biến.

91. “,” expected Thiếu dấu ,

92. “;” expected Thiếu dấu ;

93. “:” expected Thiếu dấu :

94. “)” expected Thiếu dấu ngoặc đơn đóng.

95. “(“ expected Thiếu dấu ngoặc đơn mở.

96. “=” expected Thiếu dấu =

97. “:=” expected Thiếu dấu :=

98. “[“ or “(” expected Thiếu dấu móc trái.

99. “]” or “)” expected Thiếu dấu móc phải.

100.“..” expected Thiếu dấu miền con.