Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Năm học 2015-2016