Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Văn bản luật