Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 21 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Văn bản luật