Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2018 - 2019

Trang 6/21