Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2016 - 2017 Quý thầy cô Tổ trưởng chuyên môn căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch BDTX của tổ và tổ chức triển khai thực hiện có chât ...

Trang 6/17