Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn lập kế hoạch giảng dạy có sử dụng thiết bị
Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch theo biểu mẫu đã hướng dẫn và nộp đúng thời gian quy định.

Trang 9/18