Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:07 07/08/2014  

Công văn hướng dẫn học tập chính trị đầu năm học của giáo viên và Tuần sinh hoạt công dân cho học sinh


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     1554   /SGDĐT-GDCN&TX

V/v Bồi dưỡng chính trị đầu năm học và “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2014

 

Thừa Thiên Huế, ngày 21tháng 7 năm 2014

 

 

 

 

 

Kính gửi:

                             - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố;

                             - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 02/7/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học và “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2014; Sở GD&ĐT hướng dẫn việc chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh, sinh viên năm 2014 cụ thể như sau:

I. Nội dung, tài liệu bồi dưỡng

    1. Nội dung bồi dưỡng

a. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) và Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) , cũng như các văn bản triển khai của Tỉnh uỷ. Tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 8: “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết trung ương 9: “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Những nội dung cơ bản và mới trong Hiến pháp được Quốc Hội thông qua năm 2013.

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2014. Đặc biệt cung cấp thông tin về tình hình Biển Đông trong thời gian qua và hiện nay; quán triệt quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Kết hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm học mới.

b. Đối với học sinh, sinh viên

- Bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó tập trung giới thiệu nội dung cơ bản về những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam phù hợp đối tượng học sinh, sinh viên; thông tin thời sự quốc tế và trong nước, nhất là thông tin về tình hình Biển Đông, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông, phát huy chủ nghĩa yêu nước và vai trò, trách nhiệm thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, liên hệ việc học tập và làm theo Bác Hồ trong sinh viên, học sinh.

Trong quá trình triển khai cần gắn việc học tập với các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phát động.

      2. Tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu và học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2013 và 2014.

- Các tài liệu học tập chuyên đề 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2014.

- Các nghị quyết, chương trình hành động, tài liệu tuyên truyền về biển đảo, về kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh của các cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và địa phương, đơn vị.

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục - đào tạo chuẩn bị.

II. Tổ chức thực hiện

    1. Lớp bồi dưỡng chính trị do Sở GD&ĐT tổ chức

       Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học cho đội ngũ cán bộ cốt cán của ngành và giáo viên bộ môn Giáo dục công dân. Cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia: 

         + Sở GD&ĐT: Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành, cán bộ, chuyên viên và nhân viên các Phòng, Ban của Sở;

         + Các Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo Phòng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố;

 + Các đơn vị trực thuộc Sở: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân.

       - Thời gian: 02 ngày ( 12 và 13/8/2014).

            Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 12/8/2014.                                       

       - Địa điểm: Trường THPT chuyên Quốc Học (Số 10 Lê Lợi, Thành phố  Huế).

Đối với lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT tổ chức, các thông tin liên quan trên đây thay thế cho giấy mời.

    2. Các lớp bồi dưỡng chính trị do các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức

       Các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở chủ trì và phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành ủy để tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, cụ thể như sau:

      - Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

        a) Thời lượng và thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 1,5 ngày và hoàn thành trước khai giảng năm học 2014-2015.

        b) Phương thức tiến hành: Tùy theo đặc điểm tình hình của từng đơn vị, các đơn vị trực thuộc Sở trên cùng địa bàn huyện, thị xã và thành phố có thể phối hợp để tổ chức bồi dưỡng phù hợp; các Phòng GD&ĐT có thể tổ chức bồi dưỡng cho các đơn vị trực thuộc Phòng theo các cụm trường nhưng phải đảm bảo quy mô vừa phải, tổ chức chu đáo để các lớp bồi dưỡng có chất lượng tốt.

      -  Đối với học sinh, sinh viên:

        a) Thời lượng và thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 1,5 ngày và hoàn thành trước khai giảng năm học 2014-2015.

         b) Phương thức tiến hành: Các đơn vị có kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2014 cho học sinh, sinh viên, có hình thức thích hợp để gắn việc truyền tải nội dung thiết thực, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức truyền thống cách mạng để nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực xã hội của học sinh, sinh viên đối với Tổ quốc và cộng đồng xã hội, tạo tinh thần hứng thú, tự giác tham gia của học sinh, sinh viên.

Thời gian tổ chức: 1,5 ngày và hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới.

    3. Bài thu hoạch:

       Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, người học tiến hành viết bài thu hoạch, nộp theo đơn vị và gửi cho Ban tổ chức của lớp bồi dưỡng để trình lãnh đạo thẩm định.

- Nội dung câu hỏi do giảng viên cung cấp;

- Bài thu hoạch viết tay trên giấy A4;

- Thời gian nộp: Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc lớp bồi dưỡng;

- Bài thu hoạch được thẩm định và lưu trữ đầy đủ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên.

Các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện việc bồi dưỡng về Sở GD&ĐT qua Phòng GDCN trước ngày 15/9/2014.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở cử người tham gia lớp bồi dưỡng do Sở tổ chức đúng thành phần và thời gian quy định; tăng cường công tác chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh, sinh viên một cách chu đáo, thiết thực./.

                                                                          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 864

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác