Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:46 14/03/2016  

Kế hoạch triển khai thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016


Đề nghị GVCN các lớp phổ biến "Kế hoạch triển khai thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016" đến toàn thể học sinh của lớp.

 

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

     

 Số: 05 /KH-BTX                  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 


TP  Huế, ngày 29  tháng 01  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016

 

          Căn cứ Kế hoạch số: 3039/ KH-SGDĐT-GDTrH, ngày 15/12/2015 của Sở GDĐT về tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATGT xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015-2016; phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016 và cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I năm học 2015-2016;

Căn cứ công văn sô 429/SGDĐT ngày 22/12/2015 của Sở GDĐT về việc tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, học viên năm học 2015-2016;

          BGH trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH

          1. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm trong ngành giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

        II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, ATGT

          - Phổ biến cho học sinh các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm?; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm?.

          - Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông.

- Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông; yêu cầu con em phải đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

          - Thông điệp chung: Học sinh cũng phải đội mũ bảo hiểm  khi đi xe máy, xe hai bánh chạy bằng điện

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban chấp hành ĐTNCS Hồ Chí Minh

- Tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách học sinh đến trường bằng phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện; tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không đi xe gắn máy đến trường, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

- Sử dụng tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần và buổi họp các Bí thư chi đoàn (ngày thứ 7)  để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016.

- Phối hợp với bộ phận giám thị và bảo vệ kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh đi xe đạp điện trước và sau mỗi buổi học tại cổng trường; phối hợp với Công an phường Thuận Hòa kiểm tra những học sinh đi xe máy gởi bên ngoài nhà trường…

- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, bản tin vào các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần với các nội dung cụ thể nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết hàng tuần để chấn chỉnh các hành vi, vi phạm và khen thưởng động viên kịp thời

2. Bộ phận giám thị và bảo vệ: phối hợp với Đoàn TN kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh đi xe đạp điện trước và sau mỗi buổi học tại cổng trường.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp: quản lý danh sách học sinh đi xe 2 bánh chạy bằng điện; nhắc nhở và xử lý những học sinh vi phạm khi ngồi trên  xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định và tổng hợp báo cáo cho nhà trường để giáo dục (gửi qua văn phòng Đoàn trường)

4. Tổ Ngữ văn – GDCD

Tổ chức dạy lồng ghép một số bài trong môn học GDCD về Luật ATGT theo quy định chương trình do Bộ GDĐT ban hành.

 

          Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2016 trong nhà trường, BGH đề nghị các bộ phận liên quan, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:  

- BGH (để biết-theo dõi);

- Đoàn trường (thực hiện);  

- GVCN (thực hiện);  

- Đăng website nhà trường;

- Lưu: VT.

 

 

                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    (Đã ký)

 

              Lê Thị Thu Hiền

 

 

Số lượt xem : 286

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác