Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:19 24/08/2015  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 -2016SỞ GD&ĐT  THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

Số: 10 /KH-BTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Thừa Thiên Huế, ngày 24   tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 -2016

 

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản quy định về chương trình BDTX giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm 2015.

            Căn cứ Kế hoạch số 1916/KH-SGDĐT-GDCN ngày 10/8/2015 về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX năm học 2015-2016 của Sở GD và ĐT Thừa Thiên Huế

            Trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch công tác BDTX giáo viên như sau:

 

I. Mục đích của BDTX:

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Đối tượng BDTX: Tất cả CBQL và giáo viên của trường.

III. Nội dung BDTX:

                a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)

                  + Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

                b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)

                  + Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 có liên quan.

                c. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

                  + THPT 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

                  + THPT 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

                  + THPT 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT.

                  + THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân trong tháng 9 hàng năm. Kế hoạch này được tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt trước 25/9/2015.

-Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và của Sở.

- Báo cáo tổ bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ vào cuối tháng 4 của từng năm học.

2. Tổ chuyên môn:

- Lập kế hoạch tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề BDTX trong năm học dưới hình thức tập trung và những buổi họp tổ chuyên môn để các giáo viên trình bày trước tổ kết quả vận dụng kiến thức BDTX.

- Chịu trách nhiệm đánh giá kết quả báo cáo của các giáo viên trong tổ.

- Thu bài viết thu hoạch của GV trong tổ để theo dõi, nắm bắt và đánh giá công tác BDTX của từng thành viên.

- Báo cáo kết quả cho Ban giám hiệu vào 30/4/2016

3. Ban giám hiệu:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; báo cáo kế hoạch BDTX giáo viên về Sở GD&ĐT trước ngày 31/5/2016;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX giáo viên về Sở trước ngày 31/5/2016;

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX;

- Ra quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

V. Hình thức BDTX:

         - Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

         -  BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

VI. Tài liệu bồi dưỡng:

       - Nguồn tài liệu của Bộ GD&ĐT được cung cấp tại địa chỉ:  http://taphuan.moet.gov.vn.

       - Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

VII. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KHTKH).

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:

a. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Tổ chuyên môn sẽ tổ chức đánh giá kết quả BDTX của các giáo viên trong tổ như sau:  Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

- Sau đó gửi biên bản đánh giá, bản báo cáo của giáo viên để nhà trường kiểm tra.

- Riêng nội dung bồi dưỡng chính trị hè: Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên qua bài viết thu hoạch.

b. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

            a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.

            Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

            Trên đây là toàn bộ kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của nhà trường, đề nghị toàn thể CB- GV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện .

 

                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM

- Website trường

- Lưu VT.                                                                                                                     (Đã ký)           

 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                Lê Thị Thu Hiền

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Tải file

Số lượt xem : 1873

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác