Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức