Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 13:45 27/10/2017  

Trích nội dung Kiến tập sư phạm


Chương  II - KIẾN TẬP SƯ PHẠM

Điều 8. Mục tiêu của Kiến tập sư phạm

Sau khi thực hiện xong phần KTSP, sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

1. Sinh viên được tiếp xúc với thực tế giáo dục với vai trò của người giáo viên thực tập thông qua quan sát trường học, lớp học, các hoạt động của giáo viên và học sinh.

2. Sinh viên theo dõi, ghi chép, quan sát, tổng hợp thông tin về những hoạt động dạy học và giáo dục ở trường, từ đó nắm được những nội dung hoạt động của trường thực tập, các chức năng nhiệm vụ của người giáo viên.

3. Bố trí để sinh viên giao tiếp với giáo viên và học sinh; vận dụng kiến thức đã trang bị vào thực tiễn giáo dục; bước đầu học tập cách thức xử lý các tình huống sư phạm, phương pháp giáo dục học sinh, phương pháp và kỹ thuật dạy học, tập làm quen với một số công việc liên quan đến nghiệp vụ của người giáo viên.

4. Qua đợt KTSP, sinh viên có điều kiện học tốt hơn các học phần nghiệp vụ sư phạm và chuẩn bị tốt cho đợt TTSP.

Điều 9. Thời lượng và phương thức tổ chức Kiến tập sư phạm

1.    Thời lượng

- Với khối lượng 2 đơn vị tín chỉ (ĐVTC), tương đương 90 giờ thực tế tại trường thực tập; mỗi sinh viên có thời lượng KTSP tối thiểu là 4 tuần để thực hiện các nội dung theo quy định của học phần KTSP.

- Mỗi khóa học được tổ chức một lần vào học kỳ V (học kỳ I, năm thứ Ba), sinh viên về KTSP tại trường TT trong khoảng thời gian dành riêng 4 tuần.

- Thời điểm thực hiện KTSP được thay đổi hằng năm cho phù hợp thực tế.

2.    Phương thức tổ chức

- Việc sắp sếp các nhóm được thực hiện theo khả năng hướng dẫn của giáo viên trường TT và theo ngành học.

- Việc sắp xếp lịch KTSP phải đáp ứng yêu cầu mỗi SV phải có đủ 90 giờ hoạt động KTSP tại trường TT.

- Sau khi có kế hoạch KTSP của các nhóm, các trường TT thông báo kế hoạch KTSP của từng nhóm cho Trường ĐHSP Huế để phối hợp kiểm tra và cử giảng viên tham gia các hoạt động KTSP của sinh viên.

- Cuối đợt KTSP, căn cứ các phiếu đánh giá cho điểm kiến tập chủ nhiệm lớp và kiến tập giảng dạy (của GV hướng dẫn thực hiện), trường TT nhận xét, đánh giá các hoạt động KTSP của mỗi SV theo mẫu (Phụ lục 19) và đánh giá điểm KTSP tổng hợp (Phụ lục 20).

Cuối mỗi đợt KTSP Trường ĐHSP Huế sẽ sơ kết để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Điều 10. Nội dung kiến tập sư phạm      

Trong thời gian KTSP, SV phải thực hiện và hoàn thành các nội dung sau:

1.    Kiến tập giảng dạy

a. Tìm hiểu nội dung công việc giảng dạy của người giáo viên, của tổ chuyên môn ở một trường học.

b. Tìm hiểu về nội dung, chương trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy của trường thực tập qua môn học, ngành học đang học và đang kiến tập giảng dạy.

c. Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách lớp học; cách đánh giá, cho điểm, và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục theo từng cấp học, bậc học, ngành học.

d. Dự giờ dạy của giáo viên trường thực tập, đảm bảo đủ số tiết theo quy định:

+ Trường Đại học - Cao đẳng, Trung học phổ thông: 7 tiết/SV

SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 2 và 4), dự xong có trao đổi, rút kinh nghiệm.

h. Trong năm học 2017-2018, tùy theo tình hình của các trường TT và các tổ chuyên môn, có thể chọn 1 SV (SV tự nguyện đăng ký) chỉ trong một số nhóm (hoặc toàn bộ các nhóm) để hướng dẫn soạn giáo án và tổ chức cho SV thực hiện 1 tiết dạy có đánh giá và cho điểm thưởng. Trong các năm học kế tiếp, hoạt động này có thể trở thành yêu cầu bắt buộc trong nội dung KTSP.

Cuối đợt kiến tập giảng dạy, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a, b và c) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ (mục d) của SV để cho điểm phần kiến tập giảng dạy (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 5).

2.    Kiến tập chủ nhiệm

a. Tìm hiểu về nội dung công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp; nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm lớp.

b. Tìm hiểu về hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp của một giáo viên, cách phân loại học lực, thể lực, hạnh kiểm của học sinh.

c. Dự 3 tiết sinh hoạt chủ nhiệm (đối với tất cả các trường thực tập); dự các buổi sinh hoạt lớp và các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, các buổi sinh hoạt ngoại khoá và văn thể do giáo viên chủ nhiệm chủ trì.

SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 3 và 4), dự giờ xong có trao đổi, rút kinh nghiệm.

Cuối đợt kiến tập chủ nhiệm, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a, b) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm để cho điểm phần kiến tập chủ nhiệm (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 6).

Điều 11. Đánh giá, cho điểm nội dung Kiến tập sư phạm

1.    Điểm nội dung KTSP, gồm các phần

 - Kiến tập giảng dạy: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ

 - Kiến tập chủ nhiệm: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ

2.    Công thức tính điểm nội dung KTSP

Ban chỉ đạo trường thực tập tổng hợp điểm nội dung KTSP.

Điểm KTSP =  + (hoặc -) điểm thưởng/phạt

+  Điểm thưởng/phạt: Điểm này được cộng hoặc trừ vào kết quả đã được tính trung bình chung của điểm KTSP, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3.

 

Số lượt xem : 828

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác