Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 09 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Bài viết của giáo viên